انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
09 فروردین ماه 1396
09 فروردين 1396

افراد بزرگ گوش دادن را در انحصار خود در می آورند و افراد کوچک، حرف زدن را (دیوید شوارتز)